Auto noma Aalborg

 

105+ valstis

Auto noma visā pasaulē jau vairāk kā 110 gadus

Premium autoparks

Ar mūsu auto vienmēr jūties kā premium klients

Jaunas automašīnas

Pie mums pieejamas jaunākās automašīnas

Pilnībā digitāli

Aizmirsti par rindām nomas punktā

Mūsu pakalpojumi Aalborg

Sixt auto noma %u0100lborg%u0101, D%u0101nij%u0101

Sixt auto noma %u0100lborg%u0101, D%u0101nij%u0101

Esiet laipni gaid%u012Bti Sixt rent a car auto nomas fili%u0101l%u0113 %u0100lborg%u0101! Izv%u0113lieties sev piem%u0113rot%u0101ko nomas auto no Sixt nomas automa%u0161%u012Bnu kl%u0101sta un apce%u013Cojiet %u0161o D%u0101nijas re%u0123ionu ar %u0113rt%u012Bb%u0101m. Sixt rent a car auto noma %u0100lborg%u0101 ce%u013Cot%u0101jiem pied%u0101v%u0101 augstas kvalit%u0101tes nomas automa%u0161%u012Bnas par izdev%u012Bg%u0101m cen%u0101m. M%u016Bsu pla%u0161aj%u0101 nomas auto kl%u0101st%u0101 pieejamas gan ekonomiskas viegl%u0101s automa%u0161%u012Bnas, apvidus automa%u0161%u012Bnas un sporta auto, gan kabrioleti un 4X4, lai nodro%u0161in%u0101tu tie%u0161i J%u016Bsu ce%u013Cojuma galam%u0113r%u0137im piem%u0113rot%u0101ko nomas auto. Neatkar%u012Bgi no t%u0101, vai v%u0113laties palikt pils%u0113t%u0101 vai iepaz%u012Bt t%u0101s apk%u0101rtni, Sixt auto nomas pied%u0101v%u0101jum%u0101 J%u016Bs atrad%u012Bsiet tie%u0161i savam ce%u013Cojumam vispiem%u0113rot%u0101ko auto. %u0122imenes ar b%u0113rniem, parasti ce%u013Cojot, priek%u0161roku dot ietilp%u012Bg%u0101k%u0101m apvidus automa%u0161%u012Bn%u0101m, savuk%u0101rt, tie, kuri bauda ce%u013Cojumu divat%u0101, iesp%u0113jams v%u0113l%u0113sies pavad%u012Bt laiku gar%u0101kos izbraucienos kompakt%u0101 un ekonomisk%u0101 vieglaj%u0101 automa%u0161%u012Bn%u0101. Sixt auto nomas pakalpojumi %u0100lborg%u0101 Iz%u012Br%u0113jiet Sixt nomas auto %u0100lborg%u0101 un iepaz%u012Bstiet lab%u0101k %u0161o D%u0101nijas provinci. Rezerv%u0113jiet savu nomas auto jau iepriek%u0161 un izmantojiet m%u016Bsu pied%u0101v%u0101t%u0101s papildus izv%u0113les iesp%u0113jas, t%u0101das k%u0101 navig%u0101cija, lai br%u012Bvi un bez raiz%u0113m p%u0101rvietotos pa apk%u0101rtni, b%u0113rnu autos%u0113dekl%u012B%u0161i, ja ce%u013Cojat kop%u0101 ar b%u0113rniem, vai papildus auto apdro%u0161in%u0101%u0161ana v%u0113l dro%u0161%u0101kam ce%u013Cojumam. Ja pl%u0101nojat doties gar%u0101k%u0101 braucien%u0101, tad Jums noder%u0113s t%u0101da papildu izv%u0113le, k%u0101 neierobe%u017Eots nobraukums. L%u016Bdzu, %u0146emiet v%u0113r%u0101, ka m%u0113s varam garant%u0113t noteikt%u0101s kategorijas automobi%u013Cu pieejam%u012Bbu %u0100lborgas Sixt rent a car auto nomas fili%u0101l%u0113, bet ne konkr%u0113tu auto marku un modeli. Kop%u0101 ar Sixt auto noma %u0100lborg%u0101 ir ne tikai augst%u0101 kvalit%u0101t%u0113, bet ar%u012B vienk%u0101r%u0161a, nodro%u0161inot %u0101tru un %u0113rtu apkalpo%u0161anu. Ko apskat%u012Bt %u0100lborg%u0101, ce%u013Cojot ar nomas auto %u0100lborga pievelk ce%u013Cot%u0101jus ar sav%u0101m v%u0113sturiskaj%u0101m %u0113k%u0101m, muzejiem, bazn%u012Bc%u0101m un parkiem. Katru gadu maija beig%u0101s %u0100lborg%u0101 norisin%u0101s %u0100lborgas karniv%u0101ls, kas ir viens no liel%u0101kajiem festiv%u0101liem Skandin%u0101vij%u0101, un kuru ik gadu apmekl%u0113 100 t%u016Bksto%u0161i cilv%u0113ku. Ar nomas auto dodieties uz %u0100lborgas V%u0113stures muzeju, kas ir viens no vec%u0101kajiem D%u0101nijas re%u0123ion%u0101lajiem muzejiem. Apmekl%u0113jiet %u0100lborgas Modern%u0101s M%u0101kslas muzeju, kas interesants ne tikai savas lielisk%u0101s m%u0101kslas kolekcijas d%u0113%u013C, bet ar%u012B iev%u0113rojams k%u0101 arhitekt%u016Bras objekts. Muzeja %u0113ka ir pasaules slaven%u0101 somu arhitekta Alvara Alto vien%u012Bgais projekt%u0113tais muzejs %u0101rpus Somijas. Apskatiet Kildeparku (Kildeparken), vienu no %u0100lborgas vec%u0101kajiem parkiem. Parks ir paz%u012Bstams klasisko m%u0101kslas darbu, skulpt%u016Bru un str%u016Bklaku d%u0113%u013C. Izstaig%u0101jiet Jaunavas Annas ielu (Jomfru Ane Gade), kas ir viena no popul%u0101r%u0101kaj%u0101m %u0100lborgas, ja ne pat visas D%u0101nijas iel%u0101m daudzo kafejn%u012Bcu un restor%u0101nu, klubu un b%u0101ru d%u0113%u013C. Ce%u013Cojot ar nomas auto, J%u016Bs pasp%u0113siet apskat%u012Bt un izbaud%u012Bt vair%u0101k no %u0161%u012Bs pievilc%u012Bg%u0101s pils%u0113tas!
Show more
Labi zināt, nomājot Aalborg
Kāds ir minimālais vecums, lai iznomātu automašīnu Aalborg?
Lai nomātu automašīnu no SIXT Aalborg, jums ir jābūt vismaz 20 gadus vecam ar derīgu autovadītāja apliecību. Dažu automašīnu kategoriju nomai ir noteikts lielāks minimālais vecums, un var tikt piemērota maksa par neatbilstošu vadītāja vecumu.
Vai varu mainīt, pagarināt vai atcelt savu rezervāciju?
SIXT jūs varat maksāt tiešsaistē vai saņemot automašīnu Aalborg.
Vai es varu izvēlēties citu automašīnas atgriešanas vietu Aalborg?
Ir iespējams iznomāt automašīnu vienā virzienā starp punktiem, lai tās varētu saņemt Aalborg. Var tikt piemērota papildu maksa.
Show more
Skatīt visus biežāk uzdotos jautājumus

Klientu atsauksmes

4,4
Pamatojoties uz 410 atsauksmēm
Transportlīdzeklis
(4,9)
Transportlīdzekļa atgriešana
(4,8)
Transportlīdzekļa nodošana
(4,7)

Bieži uzdotie jautājumi par nomu Aalborg

Kas man ir nepieciešams, lai nomātu automašīnu Aalborg?
Vai es varu rezervēt ilgtermiņa automašīnas nomu Aalborg?
Vai man, noformējot nomu Aalborg, ir jāiegādājas apdrošināšanas vai aizsardzības paketes?
Vai es varu pievienot papildu vadītāju manai nomai?

Check out our stations in Aalborg

Rādīt vairāk